BĂNG CASSETTE HẠNG VÕ BIỆT NGU CƠ

BĂNG CASSETTE HẠNG VÕ BIỆT NGU CƠ

BĂNG CASSETTE HẠNG VÕ BIỆT NGU CƠ

1

Nhãn băng: Quê Hương Audio & Video

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: 1993

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE HẠNG VÕ BIỆT NGU CƠ

Tác giả: Hải Khanh

Minh Vương                   vai     Hạng Võ

Hoài Thanh                    –        Lưu Bang

Dương Thanh                 –        Chung Ly Muội

Phương Quang                –        Trương Lương

Trương Hoàng Long       –        Phạm Tăng

Châu Tâm                      –        Ngu Công

Tuấn Châu                     –        Hạng Lương

Tài Linh                         –        Ngu Cơ

Thanh Hằng                   –        Lã Hậu

Bé Bình Tinh                  –        Liễu Nhi