BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TRỌNG THUỶ MỴ CHÂU

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TRỌNG THUỶ MỴ CHÂU

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TRỌNG THUỶ MỴ CHÂU

1

Nhãn băng: Saigon Audio

Số lượng: 1 Cassettes

Tình trạng: Rất tốt +

Năm: ?

Mô tả sản phẩm

BĂNG CASSETTE CẢI LƯƠNG TRỌNG THUỶ MỴ CHÂU

Tác giả: Lộng Chương – Minh Quân – Đào Việt Anh

Thành phần nghệ sĩ

Thanh Tuấn          Vai              Trọng Thuỷ

Thanh Sang          –                  An Dương Vương

Phương Quang      –                  Cao Lỗ

Bửu Truyện          –                  Triệu Đại Phu

Bảo Quốc             –                  Sái Bân

Lệ Thuỷ                –                  Mỵ Châu

Út Bạch Lan          –                  Nhũ mẫu

Thoại Miêu           –                  Nàng Suối

Minh Quang          –                  Thần Kim Quy

Minh Thông          –                  Quách Lôi

Hữu Thọ               –                  Quách Vũ